Software Engineering

Bachelor në T. I. K.  Viti 3

Semestri i verës 2024

Duke konsideruar që studentët kanë tashmë njohuritë bazë në programim dhe teknologjitë e informacionit, ky kurs synon t’i njohë ata me njohuritë fillestare në lidhje me inxhinierimin e softuerit. Ai përshkruan hapat kryesore të ciklit jetësor, detaje mbi menaxhimin e projektit si dhe mbledhjen e kërkesave dhe modelimin e softuerit.

Kontakti

Ju lutem kontaktoni nëpërmjet platformës MS Teams.

Leksione

Referenca dhe literaturë

Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering, Ian Sommerville, Pearson, 2019

Software Engineering (9th edition), Ian Sommerville, Addison-Wesley 2010