Software Engineering

Bachelor në T. I. K.  Viti 3

Semestri i verës 2023

Duke konsideruar që studentët kanë tashmë njohuritë bazë në programim dhe teknologjitë e informacionit, ky kurs synon t’i njohë ata me njohuritë fillestare në lidhje me inxhinierimin e softuerit. Ai përshkruan hapat kryesore të ciklit jetësor, detaje mbi menaxhimin e projektit si dhe mbledhjen e kërkesave dhe modelimin e softuerit. Pjesë e kursit është një projekt i cili do të zhvillohet gjatë gjithë semestrit dhe synon t’i japë zgjidhje një situate reale biznesi, sociale apo akademike.

Kontakti

Ju lutem kontaktoni nëpërmjet platformës MS Teams.

Leksione

Referenca dhe literaturë

Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering, Ian Sommerville, Pearson, 2019

Software Engineering (9th edition), Ian Sommerville, Addison-Wesley 2010