UML

Bachelor në Informatikë, Viti 2

Semestri i verës 2024

Ky kurs synon t’i njohë studentët me bazat e modelimit OO duke përdorur gjuhën modeluese UML. Në të përshkruhen diagramat UML për rastet e përdorimit (use cases), diagramat e klasave, e objekteve, e sekuencës, etj.

Kursi synon krijimin e aftësive mbi modelimin e zgjidhjeve softuerike për raste konkrete të nevojave të biznesit apo sociale duke përdorur të ashtuquajturin proces të orientuar ndaj modeleve (model-driven process).

Kontakti

Ju lutem kontaktoni nëpërmjet platformës MS Teams.

Software për krijimin e diagramave UML

Leksione

Referenca dhe literaturë

Learning UML 2.0, R. Miles and K. Hamilton, O’Reilly 2006

UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Martin Fowler, Addison-Wesley 2004

Applying UML and Patterns (3rd edition), Craig Larman, Addison-Wesley 2004 R