UML

Bachelor në Informatikë, Viti 2

Semestri i verës 2023

Ky kurs synon t’i njohë studentët me bazat e modelimit OO duke përdorur gjuhën modeluese UML. Në të përshkruhen diagramat UML për rastet e përdorimit (use cases), diagramat e klasave, e objekteve, e sekuencës, etj.

Kursi synon krijimin e aftësive mbi modelimin e zgjidhjeve softuerike për raste konkrete të nevojave të biznesit apo sociale duke përdorur të ashtuquajturin proces të orientuar ndaj modeleve (model-driven process).

Kontakti

Ju lutem kontaktoni nëpërmjet platformës MS Teams.

Materiale

Software për krijimin e diagramave UML

Visual Paradigm UML Tool (Free Edition)
–Tek menuja “File” mund të krijoni një projekt apo diagramë të re

Visual Paradigm Online

Leksione

Referenca dhe literaturë

Learning UML 2.0, R. Miles and K. Hamilton, O’Reilly 2006

UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Martin Fowler, Addison-Wesley 2004

Applying UML and Patterns (3rd edition), Craig Larman, Addison-Wesley 2004