Sistem gjurmimi për objektet postare që shfrytëzon shërbime web

Temë masteri në programin e studimit Master i Shkencave në Informatikë, F.SH.N., U.T.

Studenti: Blerina Dako

Abstrakti:

Gjurmimi i objekteve postare është një aplikim shumë i rëndësishëm biznesi pasi njohja nga klienti e vendndodhjes së dërgesës së tij rrit ndjeshëm cilësinë e shërbimit. Shërbimi postar është një shërbim që vepron në pika të shpërndara në distancë nga njëra tjetra. Aktorët kryresorë të tij janë zyrat postare, magazinat dhe postierët.

Detyra e kësaj teme është modelimi dhe ndërtimi i prototipit të një sistemi që realizon gjurmimin e objekteve postare duke shfrytëzuar shërbime web (web services). Rrjedhimisht arkitektura e tij do të jetë e orientuar ndaj këtyre shërbimeve. Ato mund të shfrytëzohen për të përditësuar vendndodhjen e dërgesës nga postierët ose aktorët e hallkave të ndërmjetme. Gjithashtu këto mund të shfrytëzohen për të ndërlidhur sistemin e këtij shërbimi postar me firma të tjera që ofrojnë këtë shërbim (p.sh në rastet kur një kompani postare ka kontraktuar një palë të tretë për të realizuar një shërbim specifik)